Visie

Thuis is de beste plek om je verslaving te behandelen. Hier kun je gewoon jezelf zijn.

Positieve benadering

Bij The Home Clinic hopen we dat je de behandeling als een zodanige positieve beleving ervaart waardoor je opnieuw perspectief gaat zien, meer gaat geloven in je eigen mogelijkheden en onafhankelijk wordt van profesionele hulpverlening.

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

Visie naar de cliënt

The Home Clinic gelooft dat thuis de beste plek is om met een verslaving om te leren gaan, zelfs voor mensen met een ernstige verslaving, en dat een klinische opname alleen geïndiceerd is als er een urgente medische noodzaak is of als er sprake is van een ernstige psychiatrische co-morbiditeit.

Verslaving kan neigen naar een chronische ziekte. Daarom dient een behandeling van verslaving op een duurzame manier plaats te vinden. Hierbij dient de omgeving van het individu integraal in de behandeling opgenomen te zijn omdat dit het verslavingsgedrag kan helpen doorbreken en het proces naar herstel kan versterken.

Een behandeling bij The Home Clinic dient een zodanige positieve beleving te zijn waardoor de cliënt opnieuw perspectief gaat zien, gaat geloven in zijn eigen mogelijkheden en meer onafhankelijk is van profesionele hulpverlening.

The Home Clinic wordt gedreven vanuit de gedachte dat elk mens het recht heeft om autonoom beslissingen te nemen over zijn of haar eigen leven. Bij een thuisbehandeling voert de cliënt de regie over de behandeling. Hij of zij bepaalt waar de behandeling plaats vindt en wie er bij de behandeling vanuit het systeem betrokken wordt.

Met de hulpverlener is er een gelijkwaardig contact. De cliënt en de hulpverlener gaan een gezamenlijk proces in gericht op consensus en samenwerking. Er is geen plaats voor dogma's of oordeel.

De cliënt heeft recht op kwalitatief goede en passende zorg. The Home Clinic neemt hiermee de plicht op zich om deskundig en wetenschappelijk verantwoorde zorg aan te bieden passend bij de hulpvraag van de cliënt. De patient journey dient hierbij voor de cliënt duidelijk te zijn waarbij het logistieke proces rondom de cliënt voldoende en veilig is gewaarborgd.

Visie naar de maatschappij

The Home Clinic streeft naar behoud van kleinschaligheid en een eenvoudige organisatiestructuur. The Home Clinic heeft geen onnodige managementlagen en zeer lage overheadkosten. Onze medewerkers werken vanuit huis en bij mensen aan huis. Zij bepalen zelf samen met de cliënt de werktijden, nemen zelf de telefoon op en verrichten zelf administratieve werkzaamheden. Daarnaast maakt The Home Clinic gebruik van bestaande I.T technologie om duurzaam werken mogelijk te maken. Vergaderen kan op afstand en we streven naar een papierloze organisatie.

Bij The Home Clinic staat het nieuwe werken centraal. We streven naar meer eigen verantwoordelijkheid, waarbij de verwachting en kaders duidelijk zijn en er meer overgelaten wordt aan de eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van onze werknemers. We willen onze werknemers niet binden op contract, maar op sociaal beleid en inhoud van het werk.

'What you see is what you get' is voor The Home Clinic een belangrijk uitgangspunt. We beloven geen dingen die we niet kunnen waarmaken. We streven daarom naar volledige transparantie naar alle betrokkenen waaronder onze cliënten, verwijzers en medewerkers.