Declaratie van de behandeling

Als je vragen hebt over het declaratie-overzicht dan kun je ons bellen op telefoon 0294 450 186.

Nadat de behandeling is afgerond wordt de behandeling gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Doorgaans krijg je hiervan een declaratie-overzicht van je zorgverzekeraar. Het is dan belangrijk dat je begrijpt hoe deze declaratie is opgebouwd. Dit geldt ook als je zelf de behandeling wilt betalen.

Uitleg Registratie basis-GGZ

Een behandeling binnen de basis-GGZ wordt ingeschat op basis van zorgproducten. Hierbij is tevens de tijd die besteed wordt aan de behandeling van belang. Deze tijd wordt berekend in minuten en bestaat zowel uit directe als indirecte tijd. Er bestaan 4 zorgproducten:

  1. Generalistische basis-GGZ Kort: lichte verslavingsproblematiek, ca 294 minuten;
  2. Generalistische basis-GGZ Middel: verslavingsproblematiek van matige ernst, ca 495 minuten;
  3. Generalistische basis-GGZ Intensief: ernstige verslavingsproblematiek, ca 750 minuten;
  4. Generalistische basis-GGZ Chronisch: chronische verslavingsproblematiek of verslavingsproblematiek in remissie, ca 753 minuten;
  5. Prestatie onvolledig behandeltraject: bijvoorbeeld als blijkt dat de cliënt alsnog naar de gespecialiseerde GGZ verwezen dient te worden of als de cliënt zelf een andere behandelaar prefereert. Deze prestatie geldt alleen als er minder dan 120 minuten is geregistreerd.

Uitleg Registratie gespecialiseerde GGZ

De kosten van behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ worden berekend op basis van de tijd die besteed is aan de behandeling. Deze tijd wordt berekend in minuten. De registratie vindt plaats volgens landelijk vastgestelde regels. Dit zijn de DBC-spelregels, zie ook de website DBC Spelregels. Een DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie en is het traject dat wordt doorlopen vanaf het moment dat een cliënt zich aanmeldt tot het moment dat een behandeling wordt afgesloten.

Tijdregistratie

Binnen een DBC of zorgproduct registreren behandelaren tijd. Als een cliënt zich aanmeldt schrijft de behandelaar bijvoorbeeld tijd voor het overleg met een huisarts over de verwijsbrief of het contact met de cliënt voor het maken van een eerste afspraak.

Behandelaren mogen zowel directe, indirecte als reistijd declareren.

  • Directe tijd bestaat uit het directe contact tussen behandelaar en cliënt. Dit kunnen onder meer consulten op de poli of in de online spreekkamer zijn, maar ook e-mail of telefonische contacten worden hiertoe gerekend.
  • Daarnaast mag de behandelaar indirecte tijd registreren. Onder indirecte tijd valt bijvoorbeeld de verslaglegging van de consulten en het uitwerken van vragenlijsten maar ook het overleg tussen behandelaren (multidisciplinair overleg) of met derden (waaronder je huisarts). Het multidisciplinair overleg is een overleg tussen verschillende disciplines. Deze dient op regelmatige basis plaats te vinden en is verplicht voor het bespreken van een behandelplan en voordat een behandeling afgesloten wordt.
  • Ten derde mogen behandelaren reistijd van en naar cliënten declareren.

DBC-Tarieven en tarieven zorgproducten

De totale tijd die dan aan het traject is besteed wordt in rekening gebracht. Hierbij gelden landelijk vastgestelde tarieven. Deze kun je bekijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

De tarieven zijn afhankelijk van de diagnose en bandbreedtes van het aantal minuten. Een aantal voorbeelden:

  • Diagnostiek (gespecialiseerde GGZ): Een cliënt heeft een intake gehad bij de verslavingsarts en de (klinisch) psycholoog, hierbij heeft de psycholoog een aantal vragenlijsten verwerkt, hebben zowel de verslavingsarts en de psycholoog verslaglegging in het dossier gedaan en is er tussentijds overleg geweest met de huisarts en het behandelteam. Op basis hiervan is er een advies geformuleerd naar de cliënt. In wederzijds overleg is besloten om elders in behandeling te gaan. De totaal bestede tijd is 360 minuten. De behandeling wordt vervolgens gedeclareerd tegen productgroep 9  Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten.
  • Behandeling (gespecialiseerde GGZ): een cliënt heeft een intake gehad bij de verslavingsarts en de (klinisch) psycholoog. In samenspraak met de cliënt is er een behandelplan opgesteld en heeft de cliënt de behandeling doorlopen. Tussentijds is er onder meer overleg geweest binnen het behandelteam, heeft er overleg met de huisarts plaatsgevonden en is er verslaglegging geweest van alle activiteiten. De totale behandeling inclusief diagnostiek kwam uit op 2630 minuten en de cliënt was in behandeling vanwege een alcoholverslaving. De behandeling wordt vervolgens gedeclareerd tegen productgroep 53 Alcohol - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten.

Declaratie van de behandeling

Na afronding van de behandeling wordt de behandeling bij je zorgverzekeraar gedeclareerd tenzij je met je verzekeraar andere afspraken hebt gemaakt.

Als je zelf de behandeling wilt betalen krijg je voorafgaand aan de behandeling een offerte waarin een inschatting wordt gemaakt van de kosten van de behandeling. Aan het einde van de behandeling krijg je vervolgens de definitieve factuur.

Informatie voor cliënten met een (verhoogd) eigen risico

Nadat de behandeling is gedeclareerd kun je van je zorgverzekeraar een rekening krijgen op basis van het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Dit deel neemt The Home Clinic niet voor haar rekening.

Let op: het eigen risico telt altijd voor een behandeling van maximaal één jaar. Als je behandeling langer duurt kun je opnieuw een rekening krijgen voor het eigen risico van het daaropvolgende jaar.