Over The Home Clinic

Thuis is de beste plek om je verslaving te behandelen. Hier kun je gewoon jezelf zijn.

Positieve benadering

Bij The Home Clinic hopen we dat je de behandeling als een zodanige positieve beleving ervaart waardoor je opnieuw perspectief gaat zien, meer gaat geloven in je eigen mogelijkheden en onafhankelijk wordt van profesionele hulpverlening.

Direct Hulp?
Bel 0294 450 186

Meld je Aan

Thuisbehandeling van verslaving

The Home Clinic is opgericht in 2004 en begon destijds als eerste in Nederland met online consulten. Aanleiding hiervoor was om thuisbehandeling voor verslaafden mogelijk te maken waarbij opname in een kliniek kon worden voorkomen of verkort. Dit heeft geresulteerd in een unieke thuisbehandeling van verslaving waarbij je zelf voor een belangrijk deel de regie behoudt.

Gedachtengoed achter The Home Clinic

Eén van de oprichters van The Home Clinic, verslavingsarts Pieter Bodewits, was destijds werkzaam in een verslavingszorginstelling in Almere. Hij merkte dat veel cliënten een grote weerstand hadden tegen opname waardoor zij een behandeling uit de weg gingen en de kans op herstel en genezing verslechterde.

Veel cliënten hadden last van de kliniek-cultuur, waarin hulpverleners bepaalden wat het dagprogramma was of wie bij de cliënt op bezoek mocht komen. Tegelijkertijd merkte hij dat de groepsdynamiek in een verslavingszorginstelling soms in het nadeel werkte van de individuele cliënt. Cliënten met een terugval werden bijvoorbeeld uit de kliniek gezet omdat de terugval een risico vormde voor andere cliënten. Pieter sprak ook veel met familieleden van cliënten die zich tijdens de behandeling buiten spel gezet voelden en in de steek gelaten als de cliënt onverwacht thuis kwam.

Deze gesprekken resulteerden uiteindelijk in The Home Clinic, een verslavingszorginstelling waarin cliënten zelf de regie voeren over de behandeling, een terugval als een symptoom behandeld wordt en familieleden betrokken worden bij de behandeling.

Missie

The Home Clinic wil veilige en kwalitatief goede online behandelingen aan huis voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken waardoor klinische opnames in de toekomst een uitzondering worden.

De behandeling is gericht op duurzaam herstel en verbetering van de kwaliteit van leven door de selfempowerment van de cliënt en het systeem zodanig te versterken dat zij in de toekomst niet of minder afhankelijk zijn van professionele hulpverlening in de verslavingszorg.

The Home Clinic wil voorop lopen op het gebied van ontwikkeling en implementatie van nieuwe online therapieën en behandelingen specifiek voor de thuissituatie. Zij wil haar kennis delen en beschikbaar stellen voor anderen.

The Home Clinic richt zich hierbij op mensen met een lichte tot medium vorm van verslaving aan alcohol, cannabis, cocaïne en benzodiazepine.

Visie naar de cliënt

The Home Clinic gelooft dat thuis de beste plek is om met een verslaving om te leren gaan en dat een klinische opname alleen geïndiceerd is als er een urgente medische noodzaak is of als er sprake is van een ernstige psychiatrische co-morbiditeit.

Verslaving kan neigen naar een chronische ziekte. Daarom dient een behandeling van verslaving op een duurzame manier plaats te vinden. Hierbij dient de omgeving van het individu integraal in de behandeling opgenomen te zijn omdat dit het verslavingsgedrag kan helpen doorbreken en het proces naar herstel kan versterken.

Een behandeling bij The Home Clinic dient een zodanige positieve beleving te zijn waardoor de cliënt opnieuw perspectief gaat zien, gaat geloven in zijn eigen mogelijkheden en minder afhankelijk is van profesionele hulpverlening.

The Home Clinic wordt gedreven vanuit de gedachte dat elk mens het recht heeft om autonoom beslissingen te nemen over zijn of haar eigen leven. Bij een thuisbehandeling voert de cliënt de regie over de behandeling. Hij of zij bepaalt waar en op welk moment de behandeling plaats vindt en wie er bij de behandeling vanuit het systeem betrokken wordt.

Met de hulpverlener is er een gelijkwaardig contact. De cliënt en de hulpverlener gaan een gezamenlijk proces in gericht op overeenstemming en samenwerking. Er is geen plaats voor dogma's of oordeel.

De cliënt heeft recht op kwalitatief goede en passende zorg. The Home Clinic neemt hiermee de plicht op zich om deskundig en wetenschappelijk verantwoorde zorg aan te bieden passend bij de hulpvraag van de cliënt. De patient journey dient hierbij voor de cliënt duidelijk te zijn waarbij het logistieke proces rondom de cliënt voldoende en veilig is gewaarborgd.

Visie naar de maatschappij

The Home Clinic streeft naar behoud van kleinschaligheid en een eenvoudige organisatiestructuur. The Home Clinic heeft geen onnodige managementlagen en zeer lage overheadkosten. Onze hulpverleners werken vanuit huis en komen online bij mensen thuis. Deze manier van werken waarborg een hoge mate van flexibiliteit naar de cliënt en naar de hulpverleners. The Home Clinic maakt gebruik van bestaande I.T technologie om duurzaam werken mogelijk te maken. Afstanden overbruggen we met internet en we streven naar een papierloze organisatie.

Bij The Home Clinic staat het nieuwe werken centraal. We streven naar meer eigen verantwoordelijkheid, waarbij de verwachting en kaders duidelijk zijn en er meer overgelaten wordt aan de eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van onze werknemers. We willen onze werknemers niet binden op contract, maar op sociaal beleid en inhoud van het werk.

'What you see is what you get' is voor The Home Clinic een belangrijk uitgangspunt. We beloven geen dingen die we niet kunnen waarmaken. We streven daarom naar volledige transparantie naar alle betrokkenen waaronder onze cliënten, verwijzers en medewerkers.