Ik wil advies
Bel The Home Clinic

Behandeling van Alcoholverslaving

Een alcoholverslaving wordt gekenmerkt door teveel drinken en het effect dat het alcoholgebruik heeft op de hersenen, het lichaam en het leven. Dit is wat alle alcoholisten gemeen hebben. Maar het verhaal achter de verslaving en de functie van het drinken is bij iedereen uniek.

Meld je aan 0294 450 186

Op deze pagina

Stoppen met alcohol

Als je wilt stoppen met alcohol en het lukt niet op eigen kracht dan biedt The Home Clinic een online detoxificatie en behandeling. Hierbij leer je thuis omgaan met alle valkuilen van je verslaving. Consulten vinden plaats via beeldbellen, zonodig meerdere keren per dag. Gezinsleden en partners kunnen betrokken worden bij de behandeling en onderliggende problematiek van de verslaving wordt altijd meegenomen in de behandeling.

Maar een behandeling bij The Home Clinic is meer dan alleen een programma om te stoppen met drinken. Dit programma houdt rekening met je opleiding, achtergrond en de context waarin gedronken wordt. Eigen levenskeuzes, identiteit en perceptie op het leven zijn belangrijke onderdelen die tijdens onze programma's aan bod komen.

Meld je aan

Wat mag je verwachten van The Home Clinic?

Hulp zoeken voor een alcoholverslaving

Als je hulp zoekt voor je verslaving dan is de eerste stap om contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je naar The Home Clinic verwijzen voor een intake.

Fasen in de behandeling

Afhankelijk van de ernst van de verslaving duurt de behandeling bij The Home Clinic 3 tot 6 maanden, soms langer. Deze behandeling bestaat uit een aantal fasen en start met de intake.

Deze intake kan doorgaans binnen 1 tot 2 weken plaatsvinden en zonodig nog sneller.

0294 450 186
Intake Detox Psycho- logisch traject Nazorg

Belangrijke redenen waarom mensen hulp zoeken bij alcoholverslaving

 • Mensen lopen vast in hun werk
 • Relatieproblemen?in het gezin
 • Lichamelijke klachten?of zorgen daarover
 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Onder druk van anderen, waaronder de partner, ouders of kinderen

De intake

Een intake is bedoeld om informatie te verzamelen over hoe vaak en hoeveel gedronken wordt. We willen iemand leren kennen en het verhaal horen over hoe en waarom het zover is gekomen. We willen ook graag weten of er psychologische of lichamelijke problemen zijn waarmee rekening gehouden moet worden tijdens de behandeling. Hierbij zal afgewogen moeten worden of deze problemen samen met de alcoholverslaving behandeld moeten worden of juist niet.

Tijdens de intake komt ook naar voren wat iemand wil bereiken met de behandeling. Deze vraag gaat niet alleen over het stoppen met alcohol als behandeldoel. Sommigen willen bijvoorbeeld een betere vader of moeder voor de kinderen zijn of een betere partner, anderen willen bouwen aan een sociaal netwerk of een carrière. Een veelgehoorde vraag tijdens de intake is of gecontroleerd gebruik van alcohol nog mogelijk is.

Als laatste is het belangrijk te weten wat de motivatie en beweegredenen zijn om hulp te zoeken. Hierbij geven de 6 motivatie-stadia van verslaving veel inzicht.

Veel voorkomende psychische problemen bij alcoholverslaving

 • Angst of paniekstoornis
 • Depressie
 • Burn out
 • Werkverslaving

Gecontroleerd gebruik van alcohol

Vraag: Tijdens de intake wordt vaak gevraagd of gecontroleerd of recreatief alcoholgebruik nog mogelijk is na behandeling van een alcoholverslaving. Deze vraag is logisch omdat er immers veel mensen zijn die recreatief alcohol gebruiken zonder ooit verslaafd te raken.

Antwoord: De meeste verslavingen beginnen met recreatief gebruik. Op het moment dat iemand verslaafd raakt en dwangmatig en obsessief alcohol gebruikt vinden er veranderingen in de hersenen plaats die meestal niet omkeerbaar zijn. De controle over het gebruik is dan voorgoed defect. Bij de intake is niet altijd duidelijk in hoeverre dit ook geldt voor de desbetreffende persoon. Indien er nog genoeg controle is dan kan iemand terug van overmatig naar gecontroleerd gebruik, maar als deze controle volledig weg is dan is gecontroleerd gebruik niet meer mogelijk. Mensen die gecontroleerd drinken als doel hebben kunnen samen met ons testen of dit mogelijk is.

De 6 stadia van alcoholverslaving

Mensen met een alcoholverslaving doorlopen doorgaans een aantal stadia voordat ze hulp zoeken en tijdens het herstel. Als we weten in welk stadium iemand zich bevindt kunnen we beter inschatten welke behandeling het beste aansluit en wat de kans van slagen is bij behandeling. Dit delen we zo snel mogelijk met de cliënt.

Iemand met een alcoholverslaving doorloopt de fasen niet altijd volledig of niet altijd in dezelfde volgorde. Het verloop kan grillig zijn en mensen kunnen terugvallen in een fase. Deze indeling geeft hulpverleners echter een indicatie over de kans van slagen bij een behandeling.

Beginfase

Een alcoholist in deze fase geeft niet snel toe dat hij of zij een probleem heeft en is meestal onvoldoende bereid tot behandeling. Hierdoor is de kans op succes doorgaans klein.

Beschouwing

Een alcoholist in deze fase erkent dat het drinken problemen geeft en overweegt zijn of haar leven te veranderen. Er is intentie om hulp te zoeken maar er is nog niet voldoende commitment aan de behandeling.

Voorbereiding

Een alcoholist in deze fase is bereid gedrag en leven te veranderen en neemt zelf actief stappen om de juiste behandeling te zoeken.

In deze fase is de kans groot dat hij of zij het traject zal volbrengen.

Actie

Een alcoholist in deze fase neemt voortdurend stappen om verder te komen in het proces, ondergaat de detox en neemt deel aan programma's om de verslaving achter zich te laten.

In deze fase is er grote kans dat hij of zij het traject met succes zal afsluiten en voldoende heeft aan nazorgcontacten.

Onderhoud

Een alcoholist in deze fase past voortdurend psychologische vaardigheden toe om het nieuwe leven vol te houden. Hij of zij gebruikt soms medicatie tegen de hunkering en betracht grotendeels soberheid in het leven.

In deze fase is iemand niet meer afhankelijk van professionele ondersteuning van buitenaf.

Eindfase

In deze fase zijn mensen volledig los van hun verslaving. Ze kennen hun valkuilen en blijven hier van weg. Het middel speelt geen rol van betekenis meer in hun leven en de hunkering is volledig verdwenen.

In deze fase verkeren mensen volledig buiten het zicht van hulpverlening.

Detoxificatie van alcohol

Het stoppen van alcohol na een langere gebruiksperiode kan moeilijk zijn en gepaard gaan met lichamelijke klachten. Om deze ontwenningsperiode goed te begeleiden biedt The Home Clinic een online detox. Bij deze online detox krijgt iemand die stopt met drinken online medische en psychologische ondersteuning. Hierbij is de hulp van de partner, vrienden, ouders of anderen nodig.

Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat cliënten veilig kunnen stoppen en hulp krijgen bij de ongemakkelijke symptomen van het stoppen, de ontwenningsverschijnselen.

Meest voorkomende ontwennings­verschijnselen bij het stoppen met alcohol

 • Zweten
 • Misselijkheid, overgeven
 • Rusteloosheid
 • Prikkelbaarheid voor geluid en licht
 • Vermoeidheid of lusteloosheid
 • Angstig of gespannen
 • Depressiviteit
 • Slapeloosheid
 • Verhoogde bloeddruk
 • Spierkramp
 • Tremoren waaronder bevende handen

Minder vaak voorkomende maar ernstige ontwennings­verschijnselen

 • Delirium tremens: hierbij heb je een verlaagd bewustzijn met soms zeer levendige hallucinaties. Je ziet en hoort dingen die er niet zijn zoals kleine beestjes die op je huid of op de muren kruipen. Tegelijk zijn er fysieke kenmerken zoals een sterk verhoogde bloeddruk, een versnelde pols of hevige tremoren over het lichaam. Een delirium tremens kan dodelijk zijn. Om deze reden wordt geadviseerd om bij een alcoholverslaving een detox onder medisch toezicht uit te voeren.
 • Epileptisch insult: bewustzijnsverlies met hevige spierschokken en verkramping van het lichaam.

Tijdens een detox van alcohol zijn voor de ontwenningsverschijnselen medicijnen beschikbaar. De ontwenningsverschijnselen worden hierdoor lichter en makkelijker te dragen. Verder zijn er medicijnen beschikbaar om de trek naar alcohol tegen te gaan als deze te hevig is.

Niet iedereen heeft een detox van alcohol nodig. Mensen die geen lichamelijke of psychische klachten hebben bij het stoppen met alcohol kunnen de detox overslaan.

Meest voorkomende medicatie die gebruikt wordt tijdens een alcoholdetox

 • Tegen ontwenning: Lorazepam, Diazepam, Oxazepam
 • Ter voorkoming van neurologische schade: Vitaminen
 • Tegen nachtmerries: Seroquel of Promethazine
 • Tegen depressie: Mirtazapine of Citalopram

Voorfase bij een alcoholdetox

Voordat een detox of ontgiftiging bij The Home clinic kan starten worden de cliënt en zijn of haar omgeving voorbereid.

De cliënt moet weten wat hij of zij kan verwachten tijdens de detox. Daarnaast heeft alcohol veel effect op de omgeving zoals het gezin, de partner of de ouders. Het steunsysteem en de cliënt worden daarom uitvoerig ingelicht over bijvoorbeeld de verwachte ontwenningsverschijnselen, de duur van de detox en de manier waarop en hoe vaak The Home Clinic contact houdt.

Tevens wordt in de voorfase bekeken of iedereen voldoende emotioneel, psychologisch en fysiek in staat is om de detox in te gaan.

Detoxplan bij alcohol

Bij thuis ontgiften van alcohol wordt van tevoren een duidelijk plan opgesteld.

Als uit de voorfase blijkt dat een detox mogelijk is, dan moet vooraf duidelijk afgesproken worden waar de detox zal plaatsvinden, wie vanuit de eigen omgeving bij de detox kan ondersteunen en welke taken en verantwoordelijkheden men van elkaar kan verwachten.

In het detoxplan wordt tevens de startdatum afgesproken waarbij de cliënt en de ondersteuners voldoende tijd hebben om de detox voor te bereiden.

Er worden uitvoerige instructies gegeven en er wordt geoefend met de metingen die tijdens de detox worden gedaan. Benodigde medicatie wordt in huis gehaald en iedereen weet in welke frequentie en vorm de ondersteuning van The Home Clinic wordt aangeboden.

De eerste dag van de alcoholdetox

Op de eerste dagen van de detox blijven de cliënt en de personen die hem ondersteunen thuis. Men moet dus verlof nemen van werk of school.

De eerste dagen van de detox zijn belangrijk want hier wordt duidelijk hoe hevig of mild de detox zal verlopen. De freqentie van de contacten met The Home Clinic zijn afhankelijk van hoeveel iemand heeft gedronken. Hoe meer iemand heeft gedronken hoe intensiever het contact zal zijn. Soms is dit meerderen keren per dag.

In deze fase worden er regelmatig metingen verricht en de cliënt en ondersteuners krijgen voortdurend instructies van The Home Clinic.

De meeste alcoholdetoxen zijn binnen 2 weken afgerond, soms ook sneller.

Wat kan de omgeving verwachten van een alcoholdetox?

De omgeving heeft vaak veel negatieve ervaringen rondom de alcoholverslaving voordat een cliënt in behandeling gaat.

De effecten van een alcoholverslaving op een gezin of partner zijn meestal veel ingrijpender dan de detox van alcohol. Desondanks is het belangrijk dat de omgeving die met de detox te maken weet wat zij kunnen verwachten en op welke symptomen zij moeten letten om de detox goed te laten verlopen. De meeste van deze symptomen verdwijnen binnen enkele dagen.

Hoe men het beste kan ondersteunen wordt uitgelegd tijdens de behandeling.

Nazorg na het ontgiften van alcohol

Bij de meeste mensen zijn de acute verschijnselen in enkele dagen voorbij. Een aantal klachten kan echter langer aanhouden.

Veel mensen blijven lange tijd hunkering houden naar alcohol. Tevens klachten van bijvoorbeeld angst of depressie direct na de detox zijn belangrijke punten van aandacht omdat mensen hierdoor kunnen terugvallen.

Voor deze klachten zijn medicatie en psychologische ondersteuning beschikbaar.

Fysiek waarneembare symptomen voor gezinsleden bij alcoholdetox

 • Zweten
 • Trillen
 • Overgeven
 • Ijsberen en onrustig
 • Slecht slapen
 • Verhoogd temperatuur, hartslag en bloeddruk
 • Sterke verandering van eetpatroon

Mentaal waarneembare symptomen voor gezinsleden bij alcoholdetox

 • Toename van depressie en angst
 • Overprikkelbaar voor licht en geluid
 • Onzekerheid over de toekomst en schuldgevoel over het verleden
 • Obsessieve gedachten en gesprekken over alcohol
 • Neiging tot compensatie met andere drugs gebruik of medicijnen
 • Euforie en ontremming

Stoppen met alcohol?

The Home Clinic biedt online detox en behandeling. Incl therapie voor partner & gezin.

0294 450 186
alcohol hunkering

Psychologische behandeling bij een alcoholverslaving

Elke probleemdrinker of alcoholverslaafde heeft een andere achtergrond en de functie van het drinken kan bij iedereen anders zijn. Een behandeling bij The Home Clinic houdt rekening met deze achtergrond.

We kunnen iemand mentale trucs leren om de controle terug te krijgen over het alcoholgebruik, maar daarnaast is het erg belangrijk om te weten waarom iemand drinkt en wat de context is waarin de verslaving zich afspeelt. Is het bijvoorbeeld een ingesleten gewoonte of drinkt iemand om angst te overwinnen? Uiteindelijk zal ook het stoppen met drinken veel consequenties hebben op het leven van iemand.

Voorbeelden van verslavingszorg programma's bij specifieke doelgroepen

 • Ondernemers of managers: Bij onder druk presterende ondernemers en managers ligt de nadruk in het programma op goede communicatie, het effectief stellen van doelen en grenzen, het herkennen van mentale overbelasting, het hanteren van stress en het in balans brengen van werk en privé.
 • Ouderen (60+): Belangrijke life-events waaronder het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het verlies van anderen kan een rol spelen bij het ontwikkelen van een verslaving. Dit programma richt zich vooral op alcoholverslaving in combinatie met levensfaseproblematiek.
 • Vrouwen: Er zijn minder vrouwen verslaafd aan alcohol dan mannen en vrouwen hebben de neiging om gemiddeld 4 jaar eerder hulp te zoeken dan mannen. Alcoholverslaving bij vrouwen heeft vaak een andere psychologische achtergrond. Soms is dit zeer ernstig zoals bijvoorbeeld wanneer iemand slachtoffer is van geweld of seksueel misbruik. Verder heeft alcohol een andere lichamelijk en emotionele impact op vrouwen. Zij ervaren bijvoorbeeld meer ontwenning bij het afkicken. In dit programma wordt rekening gehouden met de scoop van een vrouw. Er ligt nadruk op zelfwaardering, grenzen stellen, depressie en angst.
 • Religie en alcoholverslaving: Staat geloof centraal in je leven dan is het belangrijk een programma te kiezen waar rekening wordt gehouden met jouw geloofsbeleving. Bij deze aanpak ligt de nadruk om steun te halen uit je geloof en hierdoor weerstand te bieden tegen de verslaving in combinatie met de reguliere therapie.
 • Jonge academici en hoog opgeleiden (25 tot 50 jaar): Mensen volop in hun carrière en een multitask-rol tussen werk en gezin. In dit programma wordt de nadruk gelegd op selfempowerment, time-management, goede definiëring van de verschillende rollen en levensbehoeften en het signaleren van en anticiperen op burnout-klachten.

10 tips voor een succesvolle detox van alcoholverslaving

 1. Een goed inzicht in het eigen gebruik is een goed startpunt voor behandeling. Veel mensen onderschatten hun alcoholgebruik. Houd daarom een aantal dagen een dagboek bij over je eigen gebruik met hierin de hoeveelheid alcohol en de momenten waarop je drinkt. Deel dit dagboek met je behandelaar.
 2. Start op het juiste moment een behandeling. Start pas een behandeling als je hiervoor voldoende tijd kunt vrijmaken en als er ruimte is in je hoofd. Vooral de eerste fase van de detox vraagt veel tijd en energie. Houd hiermee rekening en neem in overleg met je behandelaar zo nodig een aantal dagen vrij van je werk.
 3. Laat je door een professionele hulpverlener goed inlichten voordat je aan de detox begint. Een professional kun je informeren welke ontwenningsverschijnselen kunnen optreden en wat je hieraan kunt doen.
 4. Volg de adviezen op van je arts tijdens de detoxificatie. Tijdens de detox zal de arts de ontwenningsverschijnselen monitoren. Als deze te ernstig dreigen te worden adviseert de arts medicatie. Het is erg belangrijk dat je deze adviezen opvolgt. Daarnaast kan de arts je helpen wanneer je hevige trek ervaart.
 5. Blijf in contact met je behandelaar bij hevige hunkering, tegenslag of een terugval. Zowel hunkering als tegenslag kunnen de opmaat naar een terugval zijn. Voor je het weet beland je in een vicieuze cirkel van stoppen, hunkering, tegenslag en terugval. Deze cirkel kan alleen doorbroken worden met een goed actieplan bij het herkennen van de signalen.
 6. Laat een terugval geen aanleiding zijn om te stoppen met je behandeling! Besef dat een terugval in alcoholgebruik niet alleen een symptoom van je verslaving maar ook een leerpunt voor behandeling is. Schaam je dus niet voor een terugval maar bespreek dit met je behandelaar.
 7. Laat de therapie voor jou werken. Analyseer de adviezen, pas het toe, werk het uit. Het consequent doorwerken van de opdrachten helpt je bij het volhouden van een actieve houding tijdens de behandeling.
 8. Vraag aan de mensen om je heen of ze je willen helpen bij je plan. Je kans op succes wordt hierdoor vele malen groter. Ben je zelf partner of ouder van iemand die verslaafd is, besef dan dat mensen die in vrijheid starten de meeste kans van slagen hebben.
 9. Vraag ondersteuning van een professionele hulpverlener. Een detox vraagt veel van jou en je omgeving. Professionele begeleiding helpt jou om je volledig te focussen op de behandeling. Vooral als je al eerder stop­pogingen hebt ondernomen adviseren we je om professionele hulp in te schakelen.
 10. Plan de datum van je detox. Je hebt dan de tijd om jezelf en je omgeving goed voor te bereiden.
0294 450 186

© 2004 The Home Clinic | versie juli 2019
Postbus 5067 | 1380 GB Weesp