Bel The Home Clinic

Kosten en vergoeding van je behandeling

Een behandeling van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor alleen een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Let op: vanaf 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking. Dit kan mogelijk van invloed zijn op het eigen risico dat je zorgverzekeraar bij jou in rekening brengt.

Op deze pagina

Voorwaarden voor vergoeding

The Home Clinic is door het Ministerie van VWS (WTZi) erkend als zorginstelling. Dit betekent dat de verslavingszorg van The Home Clinic wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je hebt hiervoor alleen een verwijsbrief nodig van je huisarts.

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of betalingsovereenkomst waardoor de behandeling rechtstreeks bij hen gedeclareerd kan worden. Je kunt dan nog wel een rekening krijgen van je zorgverzekeraar voor het eigen risico dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. Hierop heeft The Home Clinic geen invloed.

Let op: Door de invoer van het Zorgprestatiemodel zal vanaf 1 januari 2022 het eigen risico per kalenderjaar worden afgerekend. Dit betekent dat als jouw behandeling in 2021 was begonnen en doorloopt in 2022, voor beide jaren het eigen risico in rekening wordt gebracht. Als je hierover vragen hebt dan adviseren wij je om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Voorwaarden voor vergoeding

Indien je voor vergoeding van je zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen, dien je voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief te vragen aan je huisarts. Je huisarts kan hiervoor gebruik maken van electronische verwijzing via Zorgdomein of onze Digitale Verwijsbrief downloaden.

Zonder geldige verwijsbrief van je huisarts kan er geen behandeling gestart worden bij The Home Clinic tenzij je zelf de behandeling wilt betalen.

Verwijsbrief

De verwijsbrief moet volgens de voorwaarden van je verzekeringspolis aan een aantal voorwaarden voldoen. Vraag je huisarts om te verwijzen via Zorgdomein. Dan weet je zeker dat de verwijsbrief aan alle criteria voldoet.

Afspraken met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars met een contract of betalingsovereenkomst

VGZ

CZ

DSW

Multizorg

Caresq

Menzis

Achmea

Met de meeste zorgverzekeraars heeft The Home Clinic een contract of betalingsovereenkomst. Dit betekent dat de behandeling rechtstreeks door The Home Clinic gedeclareerd kan worden bij je zorgverzekeraar.

Bij een betalingsovereenkomst wordt de behandeling niet volledig door je zorgverzekeraar vergoed. The Home Clinic neemt dit verschil echter voor eigen rekening m.u.v. het eigen risico dat je met je verzekeraar hebt afgesproken. Bij een contract of een betalingsovereenkomst krijg je dus alleen een rekening van je zorgverzekeraar voor het eigen risico.

Let op: vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd en wordt het eigen risico per kalenderjaar in rekening gebracht. Dit betekent dat bij een behandeling gestart in 2021 het eigen risico voor 2021 in rekening wordt gebracht over de consulten uitgevoerd in 2021 en het eigen risico voor 2022 in rekening wordt gebracht over de consulten uitgevoerd in 2022.

Bij ons kan iedereen in behandeling!

Wij vinden oprecht dat iedereen zelf de keuze moet kunnen maken voor de behandeling die het best bij hem of haar past. Daarom kan bij ons iedereen in behandeling, ongeacht de polis, zonder extra kosten!

Annette van Dijk, directeur Bedrijfsvoering

Aanvullende voorwaarden Menzis en Anderzorg

The Home Clinic heeft een betalingsovereenkomst met Menzis en Anderzorg. Hierin is opgenomen dat behandelingen rechtstreeks gedeclareerd mogen worden bij de zorgverzekeraar onder de voorwaarde dat je akkoord bent met de declaratie. We zullen je daarom regelmatig informeren tijdens de behandeling over de tot dan toe geregistreerde minuten en de manier waarop dit afgeleid wordt naar een factuur.

Als je niet akkoord gaat met de rechtstreekse declaratie van de nota dien je zelf de factuur voor te schieten. Bij een lagere vergoeding nemen wij dan niet het verschil tussen het vergoede en gedeclareerde bedrag voor onze rekening, zie ook Declaratie van de behandeling.

Naturapolis? Geen zorgen over de vergoeding!

  1. Bij The Home Clinic zijn er geen pijnlijke financiële verrassingen achteraf.
  2. Ook met een naturapolis zonder contract met The Home Clinic hoef je bij The Home Clinic niet bij te betalen.
  3. Je betaalt alleen je eigen risico wat je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken.
Bel 0294 450 186

Declaratie van de behandeling

Declaratie vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Nederland het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit betekent dat zorginstellingen binnen de GGZ vanaf 1 januari 2022 per consult kunnen declareren. Hierdoor ontvang je sneller een rekening van je zorgverzekeraar. Op deze rekening kun je voortaan zien wanneer, hoelang en door wie je bent behandeld. Zo heb je meer inzicht in je zorgkosten en je verbruikte eigen risico.

Let op: Behandelingen die gestart zijn in 2021 en doorlopen in 2022 zullen overgaan op het nieuwe Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat consulten die uitgevoerd worden in 2022 mee gerekend worden voor het eigen risico van 2022.

Het tarief van het consult bij het Zorgprestatiemodel is afhankelijk van een aantal factoren zoals het beroep van de zorgverlener, de setting, het consulttype (diagnostiek of behandeling) en de tijdsduur. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) en zijn maximum tarieven die in rekening gebracht mogen worden door de zorginstelling. De vergoeding die The Home Clinic van de zorgverzekeraar ontvangt is onder meer afhankelijk van de contractafspraken met de zorgverzekeraar en is doorgaans lager dan dit maximum tarief.

Als voorbeeld zijn hieronder een aantal maximum tarieven opgenomen van een psychiatier, verslavingsarts en basis-psycholoog binnen een monodisciplinaire setting en een tijdsduur van 15, 30, 60 en 90 minuten. Deze lijst is dus niet volledig. Voor een volledig overzicht van alle maximum tarieven per setting en discipline zie de NZa Tarievenzoeker. Een monodisciplinaire setting is een setting waarbij niet meer dan 2 verschillende disciplines bij je behandeling betrokken worden. Bij The Home Clinic kun je ook behandeld worden binnen een multidisciplinaire setting. Bij een multidisciplinaire setting moeten er minimaal 3 verschillende disciplines betrokken worden bij je behandeling. De tarieven van een multidisciplinaire setting zijn ongeveer 20% hoger.

Voorbeeld tarieven: monodisciplinaire setting

Consulttype Diagnostiek
TijdsduurPsychiaterVerslavingsartsBasis-psycholoog
15 minuten148,99 euro89,21 euro80,31 euro
30 minuten236,57 euro141,86 euro132,08 euro
60 minuten360,19 euro216,31 euro202,16 euro
90 minuten534,28 euro320,92 euro300,01 euro
Consulttype Behandeling
TijdsduurPsychiaterVerslavingsartsBasis-psycholoog
15 minuten114,87 euro68,88 euro62,20 euro
30 minuten188,53 euro113,20 euro104,94 euro
60 minuten303,98 euro182,77 euro169,74 euro
90 minuten454,47 euro273,30 euro253,83 euro

The Home Clinic declareert volgens het principe: planning is realisatie. Dit betekent dat de behandeltijd die op de rekening staat de geplande tijd is en niet de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen bij een verschil van meer dan 15 minuten tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur wordt dit aangepast. Bijvoorbeeld: Je hebt een afspraak met je behandelaar voor een consult van 60 minuten. Het werkelijke consult duurt 5 minuten langer of korter. Dan zie je de geplande tijd van 60 minuten terug op de rekening. Mocht de behandeling echter maar 40 minuten duren, dus 20 minuten korter dan gepland, dan zie je 40 minuten terug op de rekening.

Voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel verwijzen we je naar de folder De nieuwe bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Declaratie t/m 2021: Zorgproducten en DBC's

The Home Clinic biedt behandelingen binnen de basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De kostprijs van een behandeling binnen de basis-GGZ wordt tot 2022 anders opgebouwd dan van de gespecialiseerde GGZ.

Opbouw kostprijs behandeling basis-GGZ t/m 2021

Een behandeling binnen de basis-GGZ wordt ingeschat op basis van zorgproducten. Voordat je behandeling start maakt de regiebehandelaar een inschatting welk zorgproduct het meest bij je past op basis van jouw specifieke situatie. Deze inschatting is met name gebaseerd op de ernst van de verslavingsproblematiek. Het kan zijn dat de behandelaar tijdens de behandeling alsnog tot een andere inschatting komt. Daarom dient de behandelaar aan het einde van de behandeling nogmaals het definitieve zorgproduct aan te geven.

Bij elk zorgproduct hoort een vast tarief dat bij je zorgverzekeraar in rekening gebracht mag worden. Het gekozen zorgproduct vind je daarom terug op het declaratie-overzicht als de behandeling wordt gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. De tarieven mogen niet hoger zijn dan de landelijk vastgestelde tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgproducten
  • Basis-GGZ Kort: lichte verslavingsproblematiek;
  • Basis-GGZ Middel: verslavingsproblematiek van matige ernst;
  • Basis-GGZ Intensief: ernstige verslavings-problematiek;
  • Basis-GGZ Chronisch: chronische verslavings-problematiek of verslavings-problematiek in remissie;
  • Prestatie onvolledig behandeltraject: bijvoorbeeld als blijkt dat de cliënt alsnog naar de gespecialiseerde GGZ verwezen dient te worden of als de cliënt zelf een andere behandelaar prefereert. Deze prestatie geldt alleen als er minder dan 120 minuten is geregistreerd.

In het declaratie-overzicht vind je ook de tijd terug die is besteed aan je behandeling. Deze tijd wordt berekend in minuten en bestaat zowel uit directe als indirecte tijd. Directe tijd wordt ook wel patiëntgebonden tijd genoemd. Directe tijd omvat bijvoorbeeld de minuten die geregistreerd zijn voor de consulten ten behoeve van de intake of de behandeling. Indirecte tijd bestaat uit niet patiënt-gebonden tijd en omvat onder meer tijd dat is besteed aan overleg met je huisarts of voor de verslaglegging in het medisch dossier. Zie tijdregistratie voor meer informatie over het registreren van directe en indirecte tijd.

In onderstaande tabel vind je de landelijk vastgestelde tarieven van de NZa van 1 januari t/m 31 december 2021. Let op: dit is het maximaal vastgestelde tarief. Het tarief dat The Home Clinic ontvangt van de zorgverzekeraar is doorgaans lager en is afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar. Voor de landelijke tarieven van overige jaargangen verwijzen we je naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

ZorgproductTarief 2021
Kort522,13
Middel885,01
Intensief1.434,96
Chronisch1.380,49
Onvolledig behandeltraject228,04

Opbouw kostprijs behandeling gespecialiseerde GGZ t/m 2021

De kosten van behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ worden berekend op basis van de tijd die is besteed aan de behandeling. Deze tijd wordt berekend in minuten. De registratie vindt plaats volgens landelijk vastgestelde regels. Dit zijn de DBC-spelregels, zie ook de website DBC Spelregels. Een DBC staat voor diagnose-behandelcombinatie en is het traject dat wordt doorlopen vanaf het moment dat je je aanmeldt tot het moment dat de behandeling wordt afgesloten.

Tijdregistratie

Binnen een DBC of zorgproduct registreren behandelaren tijd. Als je je aanmeldt voor behandeling schrijft de behandelaar bijvoorbeeld tijd voor het overleg met een huisarts over de verwijsbrief of het telefonisch contact met jou voor het maken van een eerste afspraak.

Behandelaren mogen zowel directe, indirecte als reistijd declareren.

DBC-Tarieven

De totale tijd die dan aan het traject is besteed wordt in rekening gebracht. Hierbij gelden landelijk vastgestelde tarieven. Deze kun je bekijken op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

De tarieven zijn afhankelijk van de diagnose en bandbreedtes van het aantal minuten. Een aantal voorbeelden:

In onderstaande tabel vind je de landelijk vastgestelde tarieven voor 1 januari t/m 31 december 2021 van de DBC's, die bij The Home Clinic het meest worden toegepast. Let op: dit is het maximaal vastgestelde tarief. Het tarief dat The Home Clinic ontvangt van de zorgverzekeraar is doorgaans lager en is afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar. Voor de landelijke tarieven van overige DBC's en jaargangen verwijzen we je naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie Tarieven Curatieve GGZ.

DBCTarief 2021
Diagnostiek
7, vanaf 0 tot en met 99 minuten217,36
8, vanaf 100 tot en met 199 minuten405,57
9, vanaf 200 tot en met 399 minuten719,21
Behandeling Alcohol
51, vanaf 250 tot en met 799 minuten1.427,58
52, vanaf 800 tot en met 1.799 minuten 2.848,20
53, vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten5.187,16
54, vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten9.243,30
Behandeling Overige aan een middel
56, vanaf 250 tot en met 799 minute1.486,81
181, vanaf 800 tot en met 1.799 minute2.872,40
59, vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten5.306,58
60, vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten9.091,08

Declaratie

Na afronding van de behandeling wordt de behandeling bij je zorgverzekeraar gedeclareerd tenzij je met je verzekeraar andere afspraken hebt gemaakt. Behandelingen die doorlopen in 2022 worden gesloten en gedeclareeerd volgens het DBC-systeem op 31 december 2021 en vanaf 1 januari heropend volgens het nieuwe zorgprestatiemodel.

Zelf betalen van de behandeling

Als je niet wilt dat de behandeling gedeclareerd wordt bij je zorgverzekeraar dan kun je ervoor kiezen om de behandeling zelf te bekostigen. Hiervoor is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Vanaf 1 januari 2022 wordt dan per consult een tarief in rekening gebracht.

Kosten van het annuleren van een afspraak

Wanneer je verhinderd bent, dan vragen wij je om dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden. De afspraak wordt dan uit de agenda van de behandelaar verwijderd en wij kunnen deze tijd reserveren voor een andere cliënt. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak ontvang je een no-show factuur. Deze no-show factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

De annuleringskosten voor een consult in de online spreekkamer zijn als volgt:

ConsultAnnuleringskosten
15 minuten30 euro
30 minuten60 euro
45 minuten90 euro
60 minuten120 euro
90 minuten180 euro